header_b1.jpg

Visie

Visie

Missie:
We hebben de missie om onderwijs te bieden aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. We doen dit vanuit een christelijke levensvisie. We willen plaats bieden aan leerlingen die binnen het regulier onderwijs onvoldoende toekomen aan leren. De meerwaarde is dat er naast een sterk pedagogisch klimaat op maat gewerkt kan worden aan de cognitieve ontwikkeling. Binnen ons onderwijs richten we ons op die leerlingen die meer leertijd, meer stimulans en een passend pedagogisch klimaat nodig hebben.

Visie:
CSBO Bergkristal is een school voor speciaal basisonderwijs en ligt in Rotterdam noord (Liskwartier) . De meeste van onze leerlingen komen uit de buurt van de school, enkelen moeten verder reizen. Onze visie is gebaseerd op twee belangrijke pijlers: welbevinden en betrokkenheid. Wanneer leerlingen zich goed voelen, veilig weten en betrokken zijn, komt dat het leren ten goede. We geven hier vorm aan door werkvormen uit het ervaringsgericht onderwijs in te zetten. We vinden het proces minstens zo belangrijk als het eindresultaat.
Het middelpunt van de school is de huiskamer. Deze ruimte is permanent bemand en biedt ruimte aan leerlingen die even tot rust moeten komen, iets willen uitpraten of in stilte willen werken.
Verder geven we veel aandacht aan praktische vakken zoals techniek en koken, hiervoor hebben we een goed uitgeruste keuken ter beschikking.
School en omgeving.
We willen een veilige plek bieden waar leerlingen en ouders kunnen leren en ontmoeten. We zorgen voor duidelijkheid en structuur, door vaste regels en afspraken. De school heeft een warme uitstraling en opgeruimde gangen zorgen voor veiligheid. Ouders zijn heel belangrijk voor het leren van kinderen, we streven naar educatief partnerschap.
Pedagogisch klimaat
We willen dat alle leerlingen zich geaccepteerd voelen. Onze eigen grondhouding is positief en berust op stimuleren en belonen. Hiervoor maken we onder meer gebruik van de methode PAD. De huiskamer speelt een grote rol in het pedagogisch klimaat.
Leren en ontwikkelen
Naast dat wij uitgaan van wat de leerling wel kan, stellen wij hoge, realistische doelen en stimuleren we de groei van de leerlingen. Wij willen hen alle kansen bieden en doen dat door kennis te hebben van de leerroutes en het onderwijsaanbod hierop af te stemmen. We werken met het direct instructiemodel. Om goed te kunnen inspelen op de verschillende leer strategieën maken we gebruik van coöperatieve werkvormen. Op deze manier leren de kinderen ook van elkaar.
Zelfstandigheid
Verder willen we de leerlingen zelfstandigheid leren en de leerlingen worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling. (Handelingsgericht werken). Door hen afgebakende taken te geven leren we de leerlingen verantwoordelijkheid voor het eigen werk. Naast dat wij gebruik maken van vaste gewoontes, routines en schoolafspraken, wordt er in de groepen gewerkt met een stoplicht en is er zelfcorrigerend materiaal aanwezig. De inrichting van het lokaal is zodanig dat de zelfstandigheid wordt bevorderd, passend bij de leeftijd van de leerlingen.
Onderwijsaanbod en opbrengsten
Ons onderwijsaanbod krijgt vorm door groepsplannen, ontwikkelingsprofielen en individuele handelingsplannen. De doelen zijn ambitieus en worden goed omschreven en geëvalueerd. Hierbij worden de leerlingen zoveel mogelijk betrokken. We kiezen voor handelingsgericht werken. We zorgen dat het lesaanbod dusdanig uitdagend is dat er betrokkenheid en flow ontstaat.
Didactisch handelen
Op CSBO Bergkristal werken we opbrengstgericht, dit betekent dat we keuzes maken in ons onderwijsaanbod en de manier waarop wij het aanbieden, we werken planmatig en bieden een duidelijke structuur. We maken gebruik van het direct instructiemodel en kunnen binnen de groep een gedifferentieerd aanbod verzorgen. We maken gebruik van coöperatieve werkvormen en gebruiken additionele leermiddelen.
Professionele cultuur
Om goed te kunnen werken en bovengenoemde punten te kunnen realiseren, werken wij met een deskundig team in een professionele cultuur, er wordt gestreefd naar een lerende organisatie waar teamleden op elkaar vertrouwen en elkaar helpen in de ontwikkeling om zodoende een hoge onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen.

Bekijk hier onze promotie video

Kalender

  • No Events